Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
Myślisz, że wspomnienie rozbite na tysiąc kawałków przestaje być wspomnieniem? A może ma się wtedy zamiast jednego tysiąc wspomnień? Jeśli tak, to myślisz, że teraz każde z tego tysiąca będzie bolało z osobna?
— Janusz Leon Wiśniewski, "10 x Miłość"
Reposted bypamieciodleglemarsjaninzmarsa

April 29 2013

incomperta
Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Tags: wspomnienia
Reposted fromegoisttka egoisttka viazylwia zylwia

April 20 2013

incomperta
O kim myślisz, gdy kładziesz się spać?
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia

April 14 2013

incomperta
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Tags: wspomnienia
Reposted frommefir mefir viaboli boli

April 13 2013

incomperta
1543 d69c
Tags: wspomnienia
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaraconteur raconteur
incomperta
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania.. do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem
— ciamciaramciaa.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaksx4system ksx4system

April 12 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl