Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

incomperta
...i braku akceptacji.

June 11 2015

incomperta
Więc spokojnie patrzy w przyszłość. Aż do rana, kiedy otwiera oczy: czas stoi, jest w tym samym miejscu, w którym był wczoraj i w którym był tydzień temu, są te same blizny, te same lęki (...). Woli sny, w których wszystko jest jasne.
— Wojciech Tochman
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

May 15 2013

incomperta
9208 c6cd
Reposted bydiviemotionalanorexicarkuszynskamarsjaninzmarsathtwins4everhalfapersonemmalead

April 13 2013

incomperta
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl