Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
Czy to nie dziwne, że dławi mnie żal, ponieważ inna ludzka istota nie zwróciła w moją stronę swych oczu?
— Charlotte Brontë, "Shirley"
Reposted bypamieciodlegleZoonk11knowyourselfncmspmoonlitsky
incomperta
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— Tadeusz Różewicz
Reposted bypamieciodlegleObscureSphinx
incomperta
4279 eb47
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, "Młodzi"
incomperta
Nocą wszystko się zmienia, zamazuje - kiedy jesteś samotny, z resztką uczuć kołaczących się pod czaszką, z garścią wspomnień, których nie chce rozwiać żaden wiatr, mimo iż uparcie o to zabiegasz.
— Sławomir Łuczak, "Czy to miłość?"

June 10 2015

incomperta
Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziwkami.
Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią naturalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie.
Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy.
Niewin­ne po­całun­ki przeis­toczyły się w dzi­ki seks.
Pa­miętasz kiedy "za­bez­pie­czać się" znaczyło włożyć na głowę hełm?
Kiedy naj­gor­szą rzeczą jaką mogłaś usłyszeć od chłopa­ka było to, że jesteś głupia. Kiedy ra­miona ta­ty były naj­wyższym miej­scem na ziemi, a mama była naj­większym bo­hate­rem? Twoimi naj­gor­szy­mi wro­gami było Two­je rodzeństwo?
Kiedy w wyści­gach chodziło tyl­ko o to, kto po­bieg­nie szyb­ciej?
Kiedy woj­na oz­naczała tyl­ko grę karcianą.
Kiedy wkłada­nie spódniczki nie oznaczało, że jes­teś suką.
Je­dyny­mi "nar­ko­tyka­mi" było le­karstwo na kaszel, a zioło
oz­naczało piet­ruszkę, którą Two­ja mama wrzu­cała do zu­py?
Naj­większy ból ja­ki czułeś to pie­czenie zdar­tych ko­lan i łok­ci.
I kiedy pożeg­na­nia oz­naczały tyl­ko "do zo­bacze­nia jut­ro..."
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl