Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
Czy to nie dziwne, że dławi mnie żal, ponieważ inna ludzka istota nie zwróciła w moją stronę swych oczu?
— Charlotte Brontë, "Shirley"
Reposted bypamieciodlegleZoonk11knowyourselfncmspmoonlitsky
incomperta
Myślisz, że wspomnienie rozbite na tysiąc kawałków przestaje być wspomnieniem? A może ma się wtedy zamiast jednego tysiąc wspomnień? Jeśli tak, to myślisz, że teraz każde z tego tysiąca będzie bolało z osobna?
— Janusz Leon Wiśniewski, "10 x Miłość"
Reposted bypamieciodleglemarsjaninzmarsa

June 10 2015

incomperta
Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziwkami.
Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią naturalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie.
Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy.
Niewin­ne po­całun­ki przeis­toczyły się w dzi­ki seks.
Pa­miętasz kiedy "za­bez­pie­czać się" znaczyło włożyć na głowę hełm?
Kiedy naj­gor­szą rzeczą jaką mogłaś usłyszeć od chłopa­ka było to, że jesteś głupia. Kiedy ra­miona ta­ty były naj­wyższym miej­scem na ziemi, a mama była naj­większym bo­hate­rem? Twoimi naj­gor­szy­mi wro­gami było Two­je rodzeństwo?
Kiedy w wyści­gach chodziło tyl­ko o to, kto po­bieg­nie szyb­ciej?
Kiedy woj­na oz­naczała tyl­ko grę karcianą.
Kiedy wkłada­nie spódniczki nie oznaczało, że jes­teś suką.
Je­dyny­mi "nar­ko­tyka­mi" było le­karstwo na kaszel, a zioło
oz­naczało piet­ruszkę, którą Two­ja mama wrzu­cała do zu­py?
Naj­większy ból ja­ki czułeś to pie­czenie zdar­tych ko­lan i łok­ci.
I kiedy pożeg­na­nia oz­naczały tyl­ko "do zo­bacze­nia jut­ro..."
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
incomperta
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Oskar i pani Róża"
Tags: moje noc ból
Reposted byYumeNoamarsjaninzmarsaboliBloodEve

May 15 2013

incomperta
9263 8d14
Reposted bycrying-lightningyoungbearnishe1emotionalanorexicarkuszynskaryskajosadividianka66mpiwosal
incomperta
9227 d6de
Reposted byrunostajlzielonooka
incomperta
8163 66ea
Reposted bydivicelebrationtoolongcreureinsidemyhellcherrytomorrowyoungblloodwastelandsleepinsidematussdelRayonervoushumanframbuesamegustasaboreartelovisainfinitepleasurenablesimchuckbasssgreatdayforfreedomtakesiriusminervaCat-99nfadingmarsjaninzmarsaBadylmefirmartexxxwishyouwereherethe-devil-insidejakzwyklesilnieusmarkanaNatalcynkamadamemonroeleweloffzytaodpocznijmywyimaginowanehistorieakbursartoflonelinessmarcimagschokibe-beautifulmeldissemartulecrealizeyourbeautyduuuliBecauseBoobssadworldK8malinowykisielso-soSinlessSatanistbloodywristsnablesinsanedreamerhplovecraftkillyourdreambeltaneEnCielthtwins4everunderyourspellAmerefullmoonBeannshiehidenFlyTakingControl

April 22 2013

incomperta
Jeśli Cię boli:
– dobra wiadomość: żyjesz
– zła wiadomość: ten ból czujesz wyłącznie Ty.
— Stanisław Barańczak
Reposted fromtakzetego takzetego viadobby dobby

April 20 2013

incomperta
Nienawidziłam swojej bezradności. Nienawidziłam pragnienia, aby mój ból ukoił mężczyzna, który go zadał.
— Richard Paul Evans, 'Obiecaj mi'

April 14 2013

incomperta

Wiesz co dzieje się z człowiekiem, który daje Ci nadzieję, a później ją odbiera? Wiesz co dzieje się z człowiekiem, który rani, krzywdzi, wykorzystuje, a do tego śmieje Ci się w twarz? Wiesz co dzieje się z człowiekiem, który ma gdzieś Twój smutek, Twoje łzy, Twoje złamane serce, zawiedzione zaufanie?... Wiesz co dzieje się z człowiekiem, który tak postępuje? Nic... Zupełnie nic. Żyje sobie spokojnie, nie oglądając się na Ciebie. Po prostu żyje dalej.

 - CrazyAnt
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viachyba chyba
incomperta
incomperta
No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromzoo zoo viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl