Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

incomperta
incomperta
5727 2bb9 500
Atnight
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialifeless lifeless
incomperta
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
incomperta
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
incomperta
W rzeczywistości nic więcej nie istnieje, tylko to, co czujesz.
— Carlos Castaneda
incomperta
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
incomperta
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialifeless lifeless
incomperta
1490 551b
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialifeless lifeless
incomperta
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion vialifeless lifeless
incomperta
incomperta
2433 55ac 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vialifeless lifeless
incomperta
9444 f7f1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless
incomperta
Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść.
— Marek Hłasko
Reposted fromplayinglove playinglove vialifeless lifeless
incomperta
Reposted frompjoter pjoter vialifeless lifeless
incomperta
2028 0457 500
Reposted fromesperer esperer vialifeless lifeless
incomperta
incomperta
5463 0b79
Reposted fromdjahnee djahnee vialifeless lifeless
incomperta
6597 96df
Reposted fromMamba Mamba viaallblackeverything allblackeverything
incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl